A 2018 májusi emelt szintű kémia érettségi feladatairól

Durkó Gáborkémiaérettségi.hu
2018. május 23.

Idén is megoldottam és szakmai szempontból is átnéztem az emelt szintű kémiaérettségi feladatait. Igyekeztem “diákfejjel” is végiggondolni, milyen alternatív válaszok lehetnek, amelyek nem szerepelnek a javítási útmutatóban. A felmerült kérdésekben az Oktatási Hivataltól kértem állásfoglalást, az elemzésbe a kapott válaszokat is belefoglaltam.

Egy visszatérő kérdés, javított kiadásban

Az első feladat egyszerű választásos kérdésekből áll. Ezek között ismét előkerült a szerves vegyületek forráspontjának összehasonlítása (8. kérdés) – a 2017 májusi érettségin is volt egy nagyon hasonló feladat, amivel tavaly részletesen foglalkoztunk itt a blogon. Akkor egy szekunder amin és egy alkohol forráspontjának összehasonlítása okozott nehézséget, ezúttal a szekunder amint primer aminra cserélték, így a kérdés már könnyebben megválaszolható akár az ammónia – víz analógia alapján, akár a függvénytáblázatban szereplő primer aminok és alkoholok forráspontjainak összehasonlításával.

felirat
Az első feladat 8. kérdésénél szerves vegyületek forráspontjait kellett összehasonlítani. A 2017. májusi érettségiben szinte pontosan ugyanez a feladat szerepelt. (A felső a 2017-es, az alsó a 2018-as verzió.)

Örökzöld téma – a polikondenzáció polimerizáció vagy sem?

Ugyanebben a feladatban a 10-es kérdés a makromolekulákkal foglalkozik, ahol ismét előkerült a “polimerizációs” és polikondenzációs műanyag fogalma.

A követelményrendszer (és ez a feladat is) továbbra is a poliaddíció szinonimájaként használja a polimerizáció fogalmát.
A követelményrendszer (és ez a feladat is) továbbra is a poliaddíció szinonimájaként használja a polimerizáció fogalmát.

Ezzel a témával is foglalkoztunk korábban, a feladattal nincsen hiba, itt elvi kérdésről van szó. A polimerizáció fogalmának a poliaddícióra való leszűkítése lehet, hogy megfelel a hazai tankönyvi és ipari hagyományoknak, azonban logikailag nehezen indokolható (pl. a polikondenzációval előállított anyag akkor nem polimer?) és a tudományban sem így használják.

Ösztönzés kritikus gondolkodásra

A második feladat egy tanulságos esettanulmány a bioüzemanyagokról. Nagy értéke ennek a példának, hogy a szövegértelmezés mellett a kritikai elemzés is megjelenik feladatként – az egyik forrásszövegben például van egy kémiai tévedés, amit a vizsgázónak kell megtalálnia. Feladat annak megállapítása is, hogy a szövegben leírt kutatás eredményei a bioüzemanyagok felhasználása mellett, vagy ellene szólnak.

Vitatott, hogy a növényekből előállított bioüzemanyagok mennyire tekinthetők környezetbarátnak / Kép: Mitra Sahara - Flickr
Vitatott, hogy a növényekből előállított bioüzemanyagok mennyire tekinthetők környezetbarátnak / Kép: Mitra Sahara – Flickr

Hol vegyjel, hol képlet?

A negyedik feladat a periódusos rendszer 3. periódusának elemeivel foglalkozik. A kérdés 18 rövid állítást tartalmaz táblázatos formában, mindegyik állítás mellé oda kell írni, hogy melyik részecskére vagy anyagra igaz. Azaz egész pontosan a “3. periódus atomjainak, elemeinek vegyjelével, illetve az azokból származtatható ionok, vegyületek képletével” kell válaszolni. Ez kissé bonyolultan hangzik, és ha megnézünk két konkrét kérdést, rögtön látszik is, hogy mi a probléma.

Részlet a 4. feladatból
Részlet a 4. feladatból

A javítókulcs szerint a 9-es kérdésre a válasz “P”, a 18-asra pedig “Cl” – azaz a két elem vegyjele, és nem pedig a molekuláik képlete (P4, illetve Cl2). Ez “jogi értelemben” megfelel ugyan a feltett kérdésnek, azonban mégsem teljesen logikus. Hiszen a 9-es állítás a foszfor két módosulata közül csupán az egyikre (fehérfoszfor, P4) igaz, az általában P-vel, vagy P-nel jelölt vörösfoszforra nem. Másrészt pedig a 14-16-os kérdéseknél sem az elemek vegyjelével, hanem molekulaképletekkel kell válaszolni. Itt tehát érdemes lenne a P4 illetve Cl2 képleteket is helyes válaszként elfogadni.

Megkérdeztem az Oktatási Hivatalt, hogy vajon ezeket a válaszokat is elfogadják-e – mint kiderült, igen, íme a hivatalos válasz:

“Az emelt szintű írásbeli vizsga 4. Elemző feladatában a molekulák esetén elfogadható a képlet, illetve a vegyjel is, mert sok vizsgázó a kérdésre koncentrál és a vizsga helyzetében nem veszi figyelembe a bevezető szöveget.”

Nemcsak az aldehidek adják az ezüsttükörpróbát

Az ötödik, kísérletelemző feladat az ezüst és az ezüst-nitrát-oldat reakcióival foglalkozik. A d) alkérdés az ezüsttükörpróbával kapcsolatos. Első részében ki kell választani azokat az anyagokat, amelyek adják az ezüsttükörpróbát az alábbiak közül: etanal, etanol, metil-formiát, szőlőcukor, gyümölcscukor, nádcukor. Mint ismeretes, ez a próba a formilcsoport kimutatására alkalmas, és gyakran leegyszerűsítjük, hogy az aldehidek és a hangyasav adnak pozitív próbát. Ez a kérdés rámutat arra, hogy miért nem helyes ez az egyszerűsítés: a felsorolásban szereplő gyümölcscukor (fruktóz) egy ketóz, a metil-formiát pedig észter, mégis mindkét anyag pozitív reakciót ad. (A metil-formiát a hangyasavhoz hasonlóan formilcsoportot tartalmaz, a fruktóz pedig lúgos közegben izomerizálódik aldózzá.)

A karácsonyi dekorációként használt üveggömbök belső felületén levő ezüstbevonat is "ezüsttükörpróbával" hozható létre
A karácsonyi dekorációként használt üveggömbök belső felületén levő ezüstbevonat is “ezüsttükörpróbával” hozható létre. (Kép forrása: torange.biz)

A kérdés második részében az ezüsttükörpróba egyenletét kellett felírni egy választott anyaggal. A javítókulcs szerint a termék (pl. etanal esetén) karbonsav, ez a legtöbb tankönyvben is így található meg. Bár ennél a reakciónál általában nem alkalmaznak nagy ammóniafelesleget, a közeg mégiscsak lúgos. Ezért a sav (legalábbis részben) disszociált formában, karboxilátion formájában van jelen, így helyes válaszként érdemes lenne elfogadni a karboxiláttal felírt reakcióegyenletet is. (Van olyan tankönyv is – pl. Villányi Attila: Kémia összefoglaló középiskolásoknak – amelyben az ezüsttükörpróba egyenlete így szerepel.)

Erről is megkérdeztem az OH-t, és a feladatsort összeállító bizottság itt is megértőnek bizonyult: elfogadják a karboxilátionnal felírt verziót is:

“Az emelt szintű írásbeli vizsga 5. Kísérletelemző feladatának d) alkérdésében az egyenlet karboxilátionnal is elfogadható, mert az egyenletet általában karbonsavra felírva tanítják, de vizes oldatban a keletkező savmaradékion van jelen.”

Az acetaldehid ezüsttükörpróbájának egyenlete kétféleképpen is felírható. A legtöbb tankönyvben és a javítási útmutatóban az első változat szerepel, de az érettségin a másodikat is elfogadják.
Az acetaldehid ezüsttükörpróbájának egyenlete kétféleképpen is felírható. A legtöbb tankönyvben és a javítási útmutatóban az első változat szerepel, de az érettségin a másodikat is elfogadják.

Ismeretlen szénhidrogént égetünk

A hatodik, számítási feladatban egy ismeretlen szerves vegyület képletét kell meghatározni égetési adatokból. Az a) kérdésnél a szénhidrogén égésének általános reakcióegyenletét kell felírni. A javítási útmutató 2 mol vegyületre rendezi az egyenletet, valószínűleg velem együtt mások is 1 mólra rendezték. Az Oktatási Hivatal szerint ez a megoldás is teljes értékű, nem jár érte pontlevonás:

“Az emelt szintű írásbeli vizsga 6. Számítási feladat a) alkérdésében elfogadható az 1 mol szénhidrogénre is felírt egyenlet, mert az egyenlet rendezése nem kötött. Az adott rendezéshez tartozik egy adott reakcióhő.”

Telített szénhidrogén égésének általános reakcióegyenlete a javítási útmutatóban. Az egyenlet 1 mól vegyületre rendezve is elfogadható.
Telített szénhidrogén égésének általános reakcióegyenlete a javítási útmutatóban. Az egyenlet 1 mól vegyületre rendezve is elfogadható.

A c) kérdésnél a megoldás kerekítésre érzékeny. A javítási útmutató a bután móltömegét 58,1-nek veszi, így jön ki végeredményként a –136 kJ/mol. Az 58,1-es móltömeget akkor kapjuk meg, ha a hidrogén atomtömegét 1,01-nek vesszük – feltehetőleg a vizsgázók többsége 1-gyel számolt (a feladatban nem volt megadva atomtömeg), ez esetben –141 kJ/mol az eredmény. Az OH korábbi állásfoglalásai alapján arra számítunk, hogy ez a végeredmény is teljes pontszámot ér.

Kellemes pH-számolás

A hetedik feladat első részében egy ismeretlen sav moláris tömege volt a kérdés. A második részben az oldatot gyenge bázissal közömbösítették, a feltett kérdés megválaszolásához a bázis koncentrációját kellett kiszámítani a pH és a bázisállandó alapján. Gyakorlott feladatmegoldók számára egyik sem jelenthetett különösebb nehézséget.

A rettegett kristályvizes feladat

A nyolcadik feladat egy kristályvizes sóval kapcsolatos számolás, tapasztalataim szerint az érettségizőknek ezzel a feladattípussal van a legtöbb nehézségük. Hangyasav és sztöchiometrikus mennyiségű nátrium-karbonát reakciójával nátrium-formiátot állítunk elő, ami az oldatot lehűtve részben kikristályosodik; a kristályvizes só képletét kellett meghatározni. Itt a reakció utáni oldat tömegének kiszámítása, a távozó szén-dioxid figyelembe vétele igényelt külön odafigyelést – könnyű megfeledkezni róla, és csupán a hangyasavoldat és a nátrium-karbonát tömegének összegével számolni. Azonban a d) kérdés adott némi támpontot azáltal, hogy külön is rákérdezett a reakcióban keletkező gáz térfogatára – ez figyelmeztethette a feledékenyebb vizsgázókat az oldat tömegének csökkenésére.

A nátrium-formiát szerves vegyipari alapanyag, emellett többek között a repülőterek kifutópályáinak sózására és élelmiszerek tartósítására is használják. (Kép: farshinechemical.com)
A nátrium-formiát szerves vegyipari alapanyag, emellett többek között a repülőterek kifutópályáinak sózására és élelmiszerek tartósítására is használják. (Kép forrása: farshinechemical.com)

A visszaméréses titrálás visszatér

A kilencedik feladatban kétkomponensű szilárd keverék (kazánkőből vett minta) összetételét kellett meghatározni. Az a) kérdésnél, bár az összes kiindulási anyag és termék meg van adva a szövegben, a reakcióegyenlet felírása, rendezése okozhatott némi fejtörést.

A kazánkő feloldásához szükséges sav mennyiségét visszaméréses titrálással határozták meg, a keverék összetételét ebből, és a minta tömegéből lehetett kiszámítani. Ha valaki a felkészülés során megoldotta a tavaly májusi érettségi 9. feladatát, az itt könnyen boldogulhatott, abban a feladatban is egy nagyon hasonló titrálás szerepel.

Összegzés

Összességében egy kiegyensúlyozott, nehézségében a tavalyihoz hasonló feladatsort kaptak a vizsgázók. A javítókulcsban nem szereplő, de helyesként elfogadható megoldásokkal kapcsolatos felvetéseimre az Oktatási Hivatal pozitívan reagált: a posztban leírt alternatív válaszok is elfogadhatók. Idén is előjött a “polikondenzáció vs. polimerizáció” elvi kérdése, amellyel a tananyagszerkesztőknek érdemes lenne foglalkoznia, hogy a tudományban használt definíciók átvezetésre kerüljenek a középiskolai tankönyvekben.