kémiaérettségi.hu Feladatsorok Tanfolyamok Blog
kémiaérettségi.hu
Hírek
Blog ChemPlus

Általános kémia fogalomjegyzék

Összeállította: Durkó Gábor | kémiaérettségi.hu

1. Anyagszerkezet

a.) Anyagi halmazok
Elem, vegyület, keverék, egyszerű anyag, összetett anyag, komponens, kémiailag tiszta anyag.

b.) Anyagi részecskék
Atom, ion, molekula, anion, kation, egyszerű ion, összetett ion, kémiai részecske.

c.) Elemi részecskék
Proton, neutron, elektron és tulajdonságaik.

d.) Az atom felépítése
Atommag, elektronburok, elektronfelhő, rendszám, protonszám, neutronszám, elektronszám, tömegszám, izotóp, relatív atomtömeg, relatív molekulatömeg, anyagmennyiség, moláris tömeg.

e.) Az atomok elektronszerkezete
Elektronszerkezet, elektronhéj (1., 2., 3. stb. vagy K, L, M, N, O), alhéj (s, p, d, f), atompálya, elektronszerkezet cellás ábrázolása, betöltött pálya, betöltetlen pálya, pályaenergia. Energiaminimumra törekvés elve, Pauli-elv, Hund-szabály.

f.) Atomok, ionok jellemző tulajdonságai
Atomsugár, ionsugár, ionizációs energia, elektronaffinitás, elektronegativitás.


2. A periódusos rendszer

a.) Az elemek csoportosítása
Atomtörzs, vegyértékelektronok, periódus, főcsoport, mellékcsoport, s-, p-, d-, f-mező. Nemesgázok, halogének, oxigéncsoport, nitrogéncsoport, széncsoport, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, átmenetifémek, vascsoport, rézcsoport, cinkcsoport. Fontosabb elemek neve és vegyjele.

b.) Tendenciák a periódusos rendszerben
A periódusos rendszer felépülésének elve, atomi tulajdonságok (atomsugár, ionsugár, ionizációs energia, elektronaffinitás, elektronegativitás) tendenciái.


3. Kémiai kötések

a.) Elsőrendű kötések típusai
Elsőrendű kötés, másodrendű kötés, kovalens kötés, fémes kötés, ionkötés. Kötő elelktronpár, nemkötő elektronpár, kötési energia, kötéstávolság. Egyszeres kötés, többszörös kötés, szigma-kötés, pí-kötés. Kötéspolaritás, molekula polaritása, delokalizáció, datív (koordinatív) kötés, komplex ion, központi ion, ligandum.

b.) Kovalens molekulák térszerkezete
Térszerkezet, központi atom, kötésszög.

c.) Másodrendű kémiai kötések
Intermolekuláris kölcsönhatás, Van der Waals kölcsönhatás, diszperziós kölcsönhatás, dipólus-dipólus kölcsönhatás, hidrogénkötés (H-híd-kötés).


4. Anyagi halmazok

a.) Gázok, folyadékok és szilárd anyagok tulajdonságai
Gáz, folyadék, szilárd anyag, állapotjelző, állapothatározó, standardállapot, normálállapot, moláris térfogat, relatív sűrűség, Avogadro törvénye, egyesített gáztörvény, olvadáspont, forráspont, forrás, párolgás.

b.) Rácstípusok
Amorf anyag, kristályos anyag, rácsenergia, atomrács, ionrács, fémrács, molekularács és tulajdonságaik. Fontosabb egyszerű és összetett ionok neve, képlete, ionvegyületek elnevezése.

c.) Oldatok
Elegy, oldat, oldószer, oldott anyag, telített oldat, telítetlen oldat, elektrolit, elektrolitos disszociáció, hidratáció, hidratált ion, hidrátburok, szolvátburok. "Hasonló hasonlót old" elve. Kristályvíz, kristályvizes só.

d.) Inhomogén kémiai rendszerek
Homogén rendszer, inhomogén rendszer, fázis, fázishatár, komponens. Durva diszperz rendszer, kolloid, valódi oldat. Diszpergálás, közeg, aeroszol, köd, füst, hab, emulzió, szuszpenzió, zárvány.


5. Kémiai összetétel

Tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiség-százalék, mólszázalék, koncentráció, molaritás, tömegkoncentráció, sűrűség, tömegtört, térfogattört, anyagmennyiség-tört. Összegképlet, százalékos összetétel.


6. Kémiai reakciók

a.) Sav-bázis reakciók
Sav, bázis, só, anhidrid, savanhidrid, bázisanhidrid, oxosav, erős sav, erős bázis, gyenge sav, gyenge bázis, többértékű sav és bázis, konjugált sav-bázis pár, protonátmenet, amfoter anyag. Közömbösítés, kémhatás, indikátor, titrálás. Felszabadítás sóból.

b.) Redoxireakciók
Redoxireakció, elektronátmenet, redukció, oxidáció, redukálószer, oxidálószer. Oxidációs szám. Szinproporció, diszproporció.

c.) Egyenletrendezés
Anyagmegmaradás, töltésmegmaradás.


7. Termokémia

Exoterm folyamat, endoterm folyamat, rendszer, környezet. Képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, aktiválási energia. Kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, ionizációs energia, elektronaffinitás. Olvadáshő, fagyáshő, párolgáshő, forráshő, lecsapódáshő, szublimációs hő, oldáshő.


8. Reakciósebesség, egyensúly

a.) Reakciósebesség
Reakciósebesség, sebességi állandó, aktiválási energia, katalizátor, inhibítor, sebességi egyenlet.

b.) Egyensúlyok
Dinamikus egyensúly, egyensúlyi állandó, zárt rendszer, tömeghatás törvénye, Le Chatelier – Braun elv, legkisebb kényszer elve.

c.) Sav-bázis egyensúlyok
Autoprotolízis, vízionszorzat, kémhatás, pH, sav-bázis indikátor, savi disszociációs állandó, savállandó, bázisállandó, hidrolízis.


9. Elektrokémia

Elektrokémiai cella, galvánelem, elektrolizáló cella, elektrolízis. Elektród, elektrolit, elektródreakció, standardpotenciál, indifferens elektród, anód, katód, polaritás, anódfolyamat, katódfolyamat, bruttó egyenlet. Sóhíd, elektromotoros erő. Faraday-állandó, Faraday-törvények.


kémiaérettségi.hu © 2008–2024
Használati feltételek Kapcsolat